Štartujem

Krupská ulica, Trnava (2km za mestom smer Dolná Krupá)

033 20 20 211

easycheck@trnavastk.sk

Pon-Pia: 6:30 – 19:30 Sobota: 7:00 – 13:00  

Pon-Pia: 6:30 – 19:30 Sobota: 7:00 – 13:00
Objednať Sa 033 20 20 211

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla

Povinnosti prevádzkovateľa vozidla

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný:

a) udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu vydaných výrobcom,

b) v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť:

 • motorové vozidlo technickej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne závazným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

c) zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou ustanovenou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.,

d) po vykonaní montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na vozidlo zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie určených testov alebo kontrol, ak taká povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy.

e) bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej:

 • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
 • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní o opätovnom schválení vozidla, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
 • ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy v konaní pri prihlasovaní vozidiel s technickým osvedčením do evidencie vozidiel, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
 • ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla.

f) zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo podmienky prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

POKUTY (SANKCIE)

Okresný úrad uloží prevádzkovateľovi vozidla pokutu:

66 eur za každé vozidlo, ak:

 • nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej pri výmene technického osvedčenia vozidla,
 • nepodrobí jednotlivo dovezené vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú),
 • nepodrobí vozidlo, ktoré bolo opätovne schválené v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha (ak vozidlo bolo v uvedenej lehote podrobené technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, povinnosť sa považuje za splnenú),
 • počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky technickej kontroly, poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, poškodeniu alebo zničeniu kontrolnej nálepky emisnej kontroly alebo výmene čelného skla,
 • nepožiada v ustanovenej lehote o dočasné vyradenie vozidla z evidencie alebo o vyradenie vozidla z evidencie.

 

165 eur za každé vozidlo, ak:

 • nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej,
 • nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej,
 • nepodrobí vozidlo nariadenej technickej kontrole,
 • nepodrobí vozidlo nariadenej emisnej kontrole,
 • nepodrobí vozidlo nariadenej kontrole originality.

V prípade ak Vám prepadne TK aj EK na jednom vozidle platíte 2x 165€ čo je spolu 330€. Systém je nekompromisný, ak zabudnete budete platiť pokutu a navyše ste povinný vykonať TK a EK dodatočne.

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré:

 1. nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách,
 2. sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
 3. poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,
 4. nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,
 5. nie je vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčním číslom, alebo zvláštnym evidenčným číslom, ak takej povinnosti podlieha, alebo platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom iného štátu,
 6. nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu (Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla),
 7. nemá osvedčenie o evidencii – technický preukaz alebo technické osvedčenie vozidla,
 8. nemá platné osvedčenie o technickej kontrole,
 9. nemá platné osvedčenie o emisnej kontrole,
 10. nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené,
 11. pri kontrole originality vozidla, ak takej kontrole podlieha, bolo hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 12. je dočasne alebo trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách,
 13. svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.

Končí Vám platnosť STK? My to vyriešime!

Sme najväčšia STK v širokom okolí, a preto Vás vieme vybaviť takmer ihneď. Bez zbytočného čakania.

Vaše otázky

Môžem dostať v súčasnosti pokutu, keď nemám platnú technickú alebo emisnú kontrolu?

Od 1. marca 2005 vstúpil do účinnosti Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorý v § 21 určuje povinnosti prevádzkovateľov vozidiel. Podľa tohto paragrafu je prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, povinný udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave a súčasne je povinný v stanovených lehotách podrobiť vozidlo pravidelnej technickej a emisnej kontrole.

Na tých prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si túto povinnosť nesplnili (úmyselne alebo zabudli) pamätá § 107 tohto zákona. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie môže udeliť prevádzkovateľovi vozidla pokutu vo výške 165,50 € za každé vozidlo, ktoré nebolo podrobené v stanovenej lehote technickej a/alebo emisnej kontrole. Na dodržiavanie zákonov dohliada aj polícia, ktorá môže porušenie tohto zákona – nesplnenie povinnosti absolvovať pravidelnú technickú a emisnú kontrolu – pri cestnej kontrole pokutovať.

Ako sa mám pripraviť na STK? Čo potrebujem?

K tejto téme sme pre Vás pripravili informačný článok -> TU

Kde presne sídlite?

Naša adresa je Krupská, Farárske 27, Trnava – od mesta sme vzdialený 2km – smer Dolná Krupá. Na stránkach máme uvedenú aj mapu kliknutím na odkaz k nám získate trasu!

Aká je povinná výbava osobného vozidla?

Povinnú výbavu osobného vozidla môžete nájsť tu.

Aké sú lehoty technických kontrol?

Lehoty pre jednotlivé kategórie vozidiel si môžete pozrieť TU.

Kontakt na jeden klik !

E-mail

Klasický spôsob kontaktovania prostredníctvom elektronickej pošty

Messenger

Facebook Chat jedným klikom cez Váš múdry mobil.

Telefonát

Ak ste práve na telefóne, pre kontaktovanie Vám stačí iba jeden klik!

Call Now Button