Kontrola originality

Cenník kontroly originality Global Partner Service s.r.o.

Druh vozidla Kategória Cena s DPH
Motocykle trojkolky, štvorkolky
do 50 ccm L1E, L2E 70 €
nad 50 ccm L3E, L4, L5, L6, L7 80 €
Osobné automobily M1, M1G,M2 90 €
Autobusy
do 5000 kg M2 145 €
nad 5000 kg M3 165 €
nad 12000 kg M3 195 €
Nákladné automobily
do 3500 kg N1, N1G 100 €
do 12000 kg N2, N2G 130 €
nad 12000 kg N3, N3G 135 €
Prípojné vozidlá
do 3500 kg O1, O2 90 €
nad 3500 kg O3 100 €
nad 10000 kg O4 105 €
Traktory T1, T2, T3, T4, T5 150 €
Prípojné vozidlá R1, R2, R3, R4 90 €
Pracovný stroj Ps 130 €
Administratívna kontrola 90% z ceny
Súvisiace služby
Pridelenie kontrolnej nálepky KO 3,50 €
Pridelenie bezpečnostných nálepiek SK-KO 12ks 18,50 €
Pridelenie bezpečnostných nálepiek KO MSA 3ks 9 €
Pridelenie bezpečnostnej nálepky QR 3 €
Pridelenie bezpečnostnej nálepky KO SK-ND 2,50 €
Pridelenie bezpečnostnej nálepky KO MSNA 2,50 €
Kontrola ODOPASS 20,00 €
ODOPASS 1 (do 3) 3,00 €
ODOPASS 2 (od 4 do 6) 5,00 €
ODOPASS 3 (nad 7) 7,00 €

Uvedené ceny sú s DPH
V cene kontroly je započítané tlačivo ,,Odborný posudok”

V cene kontroly nie je započítaná cena kontrolnej nálepky KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom ,,spôsobilé” a cena za bezpečnostné nálepky a nálepku QR, ktoré sa splikujú pri prvej kontrole originality.

Cennik platný od 02.06.2019

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný predložiť nasledovné doklady:

Preukaz totožnosti

Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike sú potrebné tieto doklady:

 • žiadosti o zápis zmeny údajov o výmene karosérie,
 • oznámenia alebo zistenia, že na vozidle boli vykonané neoprávnené vonkajšie zásahy do jeho konštrukcie alebo jeho dokladov,
 • oznámenia alebo zistenia, že pridelené identifikačné číslo vozidla VIN je poškodené alebo nečitateľné.

Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel sú potrebné tieto doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla,
 • osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 • úradne overený doklad o vyradení vozidla z evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo Európsku úniu.

Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla sú potrebné tieto doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla,
 • úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo Európsku úniu

Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel sú potrebné tieto doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla,
 • vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
 • návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla).

Ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na premávku sú potrebné tieto doklady

 • doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
 • doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
 • doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.

Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie sú potrebné tieto doklady:

 • technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.